PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2014 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-162


JONIŠKIO SPORTO CENTRO NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Joniškio sporto centro nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Joniškio sporto centro (toliau – Centras) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę, tipą, pagrindinę ir kitas paskirtis, mokymo kalbą ir mokymosi formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Centro teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, nuostatų pildymo ir keitimo tvarką.
 3. Centro oficialus pavadinimas – Joniškio sporto centras, trumpasis pavadinimas – JSC, kodas 190565954.
 4. Centro istorija: 1954 m. rugsėjo 1 d. įsteigta Joniškio sporto mokykla.
 5. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga; priklausomybė – Joniškio rajono savivaldybės.
 6. Savininkė – Joniškio rajono savivaldybė.
 7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Joniškio rajono savivaldybės taryba. Joniškio rajono savivaldybės tarybos kompetenciją įgyvendinti Centro savininko teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.
 8. Buveinė – Livonijos g. 6, 84152 Joniškis.
 9. Grupė – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla.
 10. Tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla.
 11. Paskirtys:

10.1. pagrindinė paskirtis – neformaliojo vaikų švietimo grupės sportinio ugdymo mokykla;

10.2. kita paskirtis – formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo mokykla.

 1. Mokymo kalba – lietuvių.
 2. Mokymosi formos – dieninė, vakarinė, šeštadieninė – sekmadieninė.
 3. Centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą su savivaldybės herbu ir Centro pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitų sąskaitų Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose.
 4. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymais, Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
 5. CENTRO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS
 6. Centro veiklos sritis – švietimas.
 7. Centro pagrindinė švietimo veiklos rūšis – asmenų ugdymas pagal neformaliojo švietimo sportinės krypties programas.
 8. Kitos švietimo veiklos rūšys:

17.1. sportinis ir rekreacinis švietimas (kodas 85.51);

17.2. švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60);

 1. Centro sportinės veiklos rūšys:

18.1. pramogų ir poilsio organizavimo veikla (kodas 93.2);

18.2. sporto klubų veikla (kodas 93.12);

18.3. kita sportinė veikla (kodas 93.19).

 1. Centro tikslas – per sportą skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, galinčių deramai atstovauti rajonui Lietuvos varžybose, sporto renginiuose. Sudaryti sąlygas rajono gyventojams dalyvauti kūno kultūros, sveikos gyvensenos veikloje, ugdyti didelio meistriškumo sportininkus, remti sporto žaidimų komandas.
 2. Centro uždaviniai:

20.1. teikti įvairias kūno kultūros ir sporto paslaugas rajono gyventojams;

20.2. vykdyti mokomąjį pratybų procesą, sporto varžybas, rengti stovyklas;

20.3. sudaryti sveikas ir saugias sąlygas sportuoti;

20.4. gerinti jaunimo užimtumą per sportą;

20.5. sudaryti sąlygas sportininkams, atskirų sporto šakų komandoms reprezentuoti rajoną respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;

20.6. organizuoti ir vykdyti masinius sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto renginius rajone;

20.7. pagal poreikį organizuoti įvairių sporto šakų rajono pirmenybes ir kitus renginius;

20.8. palaikyti ryšius su Lietuvos ir kitų valstybių kūno kultūros ir sporto organizacijomis;

20.9. teikti metodinę, organizacinę paramą bendrojo lavinimo mokykloms, sporto klubams ir kitoms sporto organizacijoms rajone;

20.10. teikti programas Lietuvos ir tarptautinių organizacijų fondams, ieškoti papildomo finansavimo šaltinių rajono sporto infrastruktūros plėtrai;

20.11. propaguoti kūno kultūrą ir sportą per žiniasklaidos priemones.

 1. Įgyvendindamas nustatytus tikslus ir uždavinius, Centras vykdo šias funkcijas:

21.1. rengia iš savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų finansuojamų sporto renginių programas ir jas įgyvendina;

21.2. rengia ir įgyvendina atskirų sporto šakų neformaliojo švietimo programas, atsižvelgdamas į vietos ir Centro bendruomenės, vaikų ir jaunuolių poreikius;

21.3. vykdo mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus;

21.4. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką ir saugią pratybų, varžybų ir sporto renginių bei darbo aplinką;

21.5. kuria materialinę bazę, reikalingą ugdymo turiniui įgyvendinti;

21.6. organizuoja sportininkų vežimą į varžybas ir kitus sporto renginius;

21.7. skelbia viešai informaciją apie Centro veiklą.

 1. Centras atlieka ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas, susijusias su Centro veiklos sritimi.
 2. Mokiniams išduodami neformaliojo švietimo ir sportininkų pasiekimų pažymėjimai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

III. CENTRO TEISĖS

 1. Centras, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

24.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;

24.2. nustatyti plėtojamų sporto šakų profilį;

24.3. gauti reikiamą informaciją iš Joniškio rajono savivaldybės, kitų savivaldybės ir valstybės institucijų;

24.4. valdyti, naudotis ir disponuoti paskirtu savivaldybės turtu ir lėšomis, sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis teisės aktų nustatyta tvarka;

24.5. skatinti sportininkus, mokytojus teisės aktų nustatyta tvarka;

24.6. teikti siūlymus pagal savo kompetenciją kūno kultūros ir sporto plėtros klausimais Joniškio rajono savivaldybės tarybai, administracijos direktoriui;

24.7. teikti mokamas paslaugas;

24.8. gauti paramą teisės aktų nustatyta tvarka;

24.9. siųsti darbuotojus tobulinti kvalifikaciją šalies ir užsienio institucijose;

24.10. palaikyti ryšius su šalies ir kitų valstybių sporto organizacijomis.

 1. Centras gali naudotis ir kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.
 2. Centro darbuotojų vykdomas funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja pareigybių aprašymai, patvirtinti Centro direktoriaus. Ugdytinių ir kitų bendruomenės narių teisės, pareigos ir atsakomybė įforminama sutartyse.
 3. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
 4. Centro veiklos pagrindas – strateginis planas, metinė veiklos programa, ugdymo planas.
 5. Centro veiklos organizavimo, sporto ugdymo turinio realizavimo tvarka nustatoma Centro direktoriaus įsakymu.
 6. Centrui vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius papildomą darbą Centre dirbti gali gavęs Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus leidimą. Direktorius tiesiogiai pavaldus Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui, atskaitingas Joniškio rajono savivaldybės tarybai.
 7. Direktorius:

30.1. rengia ir tvirtina, suderinęs su Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ir Centro taryba, Centro strateginį planą, metinę veiklos programą, ugdymo planą, vadovauja jų įgyvendinimui;

30.2. užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, bendruomenės narių informavimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

30.3. nustato direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklos sritis ir tvirtina pareigybės aprašymą, numatydamas, kad kai direktorius negali eiti savo pareigų dėl ligos, atostogų, tarnybinės komandiruotės, taip pat ir kitų objektyvių priežasčių, direktoriaus pavaduotojas ugdymui eina direktoriaus pareigas;

30.4. tvirtina pareigybių (etatų) sąrašus ir pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

30.5. tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles, vidaus struktūrą;

30.6. priima mokinius pagal Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytą tvarką, sudaro su jais neformaliojo švietimo sutartis;

30.7. leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

30.8. sudaro Centro vardu sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

30.9. organizuoja Centro dokumentų valdymą ir saugojimą;

30.10. rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

30.11. sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui, kvalifikacijai kelti;

30.12. organizuoja mokytojų atestaciją;

30.13. inicijuoja Centro savivaldos institucijų veiklą;

30.14. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaikų teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

30.15. atstovauja Centrui kitose institucijose;

30.16. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;

30.17. užtikrina pedagogo etikos normų laikymąsi, kontroliuoja, kad Centro aplinkoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos.

 1. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Centro direktoriaus pareigybės aprašyme, Centro nuostatuose ir kituose teisės aktuose.
 2. Centro direktorius atsako už:

32.1. tinkamą Centro veiklos organizavimą, nustatytų uždavinių vykdymą, veiklos rezultatus;

32.2. demokratinį Centro valdymą, skaidrų sprendimų priėmimą;

32.3. informacijos apie Centre vykdomas neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Centro veiklos kokybės vertinimo rezultatus, Centro bendruomenės tradicijas ir pasiekimus skelbimą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

32.4. teisėtą Centro sąmatų ir nebiudžetinių lėšų sąmatų sudarymą;

32.5. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Centre.

 1. CENTRO SAVIVALDA
 2. Centre veikia šios savivaldos institucijos: Centro taryba (toliau – Taryba), Mokytojų taryba.
 3. Taryba – aukščiausioji Centro savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (įtėviams, globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Tarybą sudaro 9 asmenys: 3 mokiniai, 3 tėvai (globėjai rūpintojai), 3 mokytojai. Už savo veiklą Centro taryba atsiskaito ją rinkusiems Centro bendruomenės nariams.
 4. Tarybos nuostatus tvirtina Taryba.
 5. Tėvus (globėjus, rūpintojus) į Tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – visuotinis mokinių susirinkimas.
 6. Taryba renkama dvejiems metams.
 7. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.
 8. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas. Centro tarybos posėdyje gali dalyvauti kiti Centro bendruomenės nariai, sporto klubų atstovai, rėmėjai ir kiti asmenys.
 9. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Tarybos posėdis.
 10. Taryba:

41.1. numato Centro veiklos strategiją, pagrindines veiklos kryptis, pritaria veiklos programai, nuostatams, ugdymo planui, darbo tvarkos taisyklėms;

41.2. teikia pritarimą (nepritarimą) dėl Centro vadovų atestavimosi;

41.3. inicijuoja Centro ir rajono bendruomenės bendradarbiavimą;

41.4. siūlo atstovus į atviro konkurso eiti direktoriaus pareigas komisiją, jeigu negali Centro tarybos pirmininkas, ir į Centro mokytojų atestacijos komisiją;

41.5. svarsto Centro pajamų ir išlaidų sąmatą, prižiūri Centro ūkinę ir finansinę veiklą, pritaria premijavimo nuostatams;

41.6. teikia siūlymus dėl Centro darbo tobulinimo, talkina formuojant materialinius ir intelektinius išteklius;

41.7. teikia siūlymus dėl naujų sporto šakų programų, pareigybių steigimo;

41.8. svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus.

 1. Mokytojų taryba – tai kolegiali Centro savivaldos institucija, kurios nariai yra visi Centre dirbantys mokytojai.
 2. Centro direktorius yra mokytojų tarybos pirmininkas. Mokytojų tarybos sekretorių renka mokytojų tarybos nariai.
 3. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis.
 4. Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas.
 5. Į mokytojų tarybos posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai, kiti Centro bendruomenės nariai, rėmėjai ir kiti asmenys.
 6. Mokytojų taryba:

47.1. svarsto Centro metines veiklos programas, jų vykdymo eigą, teorines ir praktines problemas ir kitus klausimus;

47.2. priima nutarimus dėl mokinių šalinimo iš Centro, skatinimo ir kitais klausimais;

47.3. pritaria mokinių elgesio taisyklėms;

47.4. svarsto Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rezultatus.

 1. Mokytojų tarybos nuostatus tvirtina direktorius.
 2. Centro savivaldos institucijų priimti sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.
 3. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA
 4. Centro darbuotojus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytomis etatų normomis ir skaičiumi, kitais teisės aktais, priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro direktorius.
 5. Darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai. Direktoriaus atlyginimas nustatomas teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Centro darbuotojai kvalifikaciją kelia ir atestuojasi teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Centro vadovai, mokytojai renkasi įvairius kvalifikacijos tobulinimo būdus ir formas pagal poreikį ir atsižvelgdami į Centro strategiją, tikslus ir uždavinius.

VII. CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS

VEIKLOS KONTROLĖ

 1. Centras Joniškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudojasi ir disponuoja pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi ir mokymo priemonėmis.
 2. Centro lėšos:

55.1. savivaldybės biudžeto lėšos;

55.2. pajamos už teikiamas mokamas paslaugas;

55.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais gautos lėšos;

55.4. tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus, kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

 1. Centro finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centras gali būti paramos gavėjas. Paramos lėšos naudojamos įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Centro pajamos, gautos atliekant funkcijas, numatytos Centro nuostatuose, vadovaujantis įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais įmokamos į Joniškio rajono savivaldybės biudžetą.
 4. Centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII. CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 1. Centro švietimo ir sporto veiklos priežiūrą ir stebėseną vykdo savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, valstybės įgaliotos institucijos. Centro finansinę veiklą prižiūri valstybės ir savivaldybės įgaliotos institucijos.
 2. RAŠTVEDYBOS ORGANIZAVIMAS IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS
 3. Centro raštvedyba organizuojama ir dokumentai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 5. Centro nuostatus tvirtina, juos keičia ir pildo savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.
 6. Centras registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka. Centras veiklą pradeda įregistravus Centrą Juridinių asmenų registre Civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.
 7. Centro nuostatai keičiami, pildomi savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, Centro direktoriaus arba Tarybos iniciatyva.
 8. Centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 9. Dokumentai apie Centro reorganizavimą, likvidavimą ar pertvarkymą ir kiti vieši Centro pranešimai skelbiami Joniškio rajono arba Šiaulių regiono spaudoje, Joniškio sporto centro interneto svetainėje.

_____________________________